ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
การประดับธงอาเซียน มติ ครม.11 มกราคม 2554

วันที่ 18 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1105 คน)
มติ ครม.11 มกราคม 2554
 
การประดับธงอาเซียน มติ ครม.11 มกราคม 2554
24. เรื่อง การประดับธงอาเซียน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1.ให้ความเห็นชอบต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้ธงอาเซียน (Guidelines on the Use of the ASEAN Flag) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีประสานงานอาเซียน และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแนวปฏิบัติฯ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ กต.ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
2. ให้สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามนัยมาตรา 46 วรรคสอง (6) และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 เพื่ออนุมัติให้ กต. ใช้ ชัก หรือประดับธงอาเซียนคู่กับธงชาติเป็นการถาวร ณ ที่ทำการของ กต. ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (กรมอาเซียน) รวมทั้งที่ทำการคณะผู้แทนการทูตและกงสุลของไทยในต่างประเทศยกเว้นประเทศที่สมาชิกอาเซียนบางประเทศไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งนี้ กต. จะดำเนินการเสนองบประมาณเพื่อเตรียมการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป
3. ให้ทุกหน่วยราชการรับทราบแนวทางการประดับธงอาเซียนดังกล่าว เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการประดับธงในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมอาเซียนในประเทศไทยต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง กต. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎบัตรอาเซียนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนการลงนามของนายกรัฐมนตรีนั้น
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติกฎบัตรอาเซียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 และกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551
2. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างแนวปฏิบัติในการใช้ธงอาเซียนตามข้อ 37 ของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งกำหนดให้มีธงอาเซียน และคณะกรรมการฯ คาดว่าจะนำเสนอร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้การรับรองในการประชุมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2555 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อวางแนวทางการประดับธงอาเซียนคู่กับธงชาติเป็นการถาวรในลักษณะเท่าเทียมกันที่สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ที่ทำการคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลของชาติสมาชิกอาเซียนในต่างประเทศ ยกเว้นในประเทศที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและกำหนดแนวทางการประดับธงอาเซียนในการประชุมและกิจกรรมอาเซียน
3. กต.พิจารณแล้วเห็นว่า ร่างเอกสารดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตในกรอบอาเซียนเพื่อให้ประเทศสมาชิกพิจารณาใช้ รวมทั้งไม่มีการลงนามจึงไม่น่าเข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดี กต. เห็นสมควรขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเชิงนโยบายก่อนการรับรองเอกสารในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียนต่อไป โดยใช้งบประมาณการดำเนินการจาก กต.
4. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานราชการกำกับพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 พิจารณาแล้วเห็นว่า
4.1 กรมอาเซียนซึ่งเป็นสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติจะสามารถประดับธงอาเซียนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงอาเซียน ณ กรมอาเซียน ตามนัยมาตรา 46 (6) และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติธงดังกล่าวโดยกรมอาเซียนจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดด้วย 4.2 กรณีการประดับธงอาเซียนอย่างเป็นทางการถาวร ณ สถานทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนคู่กับธงชาติ และให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประดับธงในประเทศที่สามนั้นเห็นว่า หากเป็นกรณีประเทศไทยประดับธงอาเซียนอย่างเป็นการถาวร ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทย ย่อมเป็นการใช้ ชัก หรือแสดงธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ หากไม่มีลักษณะเป็นการดูถูก เหยียดหยาม หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยหรือชาติไทย ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 6 แล้ว ก็สามารถกระทำได้โดยจะต้องกระทำให้เป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียมกันตามระเบียบฯ ข้อ 21
4.3 กต. เห็นว่าแนวทางการประดับธงอาเซียนน่าจะมีส่วนเสริมสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นอาเซียนและกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนในหมู่ประชาชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวม และทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นที่แพร่หลายในหมู่นานาประเทศยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประดับธงอาเซียนคู่ธงชาติ ณ สถานทูตและสถานกงสุล และการลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยตามที่ระบุไว้ในร่างแนวทางฯ จะต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งอยู่ ทั้งนี้ ตามนัยของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.1961 ข้อ 41 วรรคหนึ่ง
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 1106 คน จำนวนคนโหวต 9 คน

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
33%
  ให้ 2 คะแนน
 
11%
  ให้ 3 คะแนน
 
22%
  ให้ 4 คะแนน
 
11%
  ให้ 5 คะแนน
 
22%
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    http://lipitor.kim/ - lipitor http://buydiclofenac.kim/ - related site http://sildenafil100mg.trade/ - sildenafil 50 mg http://nolvadexforsale.trade/ - buy generic nolvadex http://cymbalta.host/ - cymbalta http://buy-ampicillin.space/ - ampicillin drug http://buy-kamagra.kim/ - kamagra jelly
    asentpxxjd [29/11/2016 - 07:04:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    http://augmentin500mg.site/ - augmentin 500 mg http://augmentin.press/ - generic augmentin 875 http://levitra10mg.gdn/ - levitra
    asengnc1qd [28/11/2016 - 18:45:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    http://metformin-hydrochloride.xyz/ - purchase metformin http://buy-phenergan.space/ - phenergan http://diflucanoverthecounter.us/ - diflucan http://fluoxetineonline.us/ - fluoxetine hcl 20 mg tablet http://elimite-online.gdn/ - elimite online http://augmentin-online.cricket/ - augmentin oral http://buy-indocin.click/ - indocin
    asvixnwr3ga [16/11/2016 - 18:44:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    http://cialis20.trade/ - cialis http://clindamycin.gdn/ - clindamycin online http://allidietpill.us/ - alli online http://diclofenaccream.trade/ - diclofenac http://buy-tadacip.site/ - buy tadacip
    asenmn2kzp [11/11/2016 - 18:23:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    http://viagraoverthecounter.gdn/ - viagra 100mg tablet http://albuterolonline.trade/ - albuterol online http://buy-cytotec.gdn/ - cytotec
    asvixhrr64h [03/11/2016 - 04:22:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    http://buyrogaine.men/ - rogaine http://celebrex200mg.bid/ - celebrex http://diclofenac50mg.trade/ - diclofenac 50mg http://torsemideonline.trade/ - torsemide http://tadalafil20mg.cricket/ - 20 mg tadalafil
    asen6kekze [22/10/2016 - 22:20:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    http://clonidine-hcl.us/ - clonidine hcl http://generic-viagra-online.party/ - viagra 100mg cost http://buyretinaonlinenoprescription.top/ - buy retin a online no prescription http://tetracycline-online.xyz/ - tetracycline online http://cheapest-cialis.top/ - cialis http://bupropion.club/ - bupropion sr 150
    asvixyxxtsq [14/10/2016 - 03:52:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    http://viagra-generic.trade/ - viagra http://tretinoin2016.us/ - click for source http://buy-colchicine.space/ - colchicine 6 mg http://vpxl.men/ - vpxl http://buybuspar.us/ - buspirone pill http://overthecounterviagra.science/ - online viagra usa
    asenq88a0s [30/09/2016 - 14:15:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    http://cymbalta2.us/ - cymbalta http://buyfluoxetine.info/ - Buy Fluoxetine http://buypropecia.biz/ - buy propecia
    asenazl7no [12/09/2016 - 12:55:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    generisk piller
  bestรคlla piller
  http://generiskutanresept.top/cytoxan/
    pris piller [02/09/2016 - 10:01:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    alternativ piller
  piller billig
  http://generiskutanresept.top/motilium/
    piller rabatt [31/08/2016 - 09:58:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    http://motrin.red/ - motrin http://buyatarax.pro/ - atarax cost http://sildenafilcitrate100mg.date/ - sildenafil citrate 100mg http://motrin-ib.trade/ - 800 mg motrin http://buy-bactroban.top/ - bactroban
    asendawrko [30/07/2016 - 09:19:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    http://buyzebeta.trade/ - buy zebeta http://zyban.top/ - zyban http://buy-motilium.link/ - buy motilium online http://vpxl.kim/ - vpxl http://citalopram10mg.cricket/ - citalopram
    asvixpt5oyw [21/07/2016 - 23:17:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    An <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> shop in Global City, Metro Manila, Philippines. <a href=http://www.adidajpsale.com>&#12450;&#12487;&#12451;&#12480;&#12473;&#12459;&#12531;&#12488;&#12522;&#12540;</a> AG is a German multinational corporation that <a href=http://www.adidajpsale.com>adidas &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a> and sports clothing and accessories <a href=http://www.newbalancejpheya.com>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>based in, Bavaria, Germany.Frequently <a href=http://www.newbalancejpheya.com/ladies_sneaker-118-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>mispronounced as (German pronunciation:. It is the <a href=http://www.newbalancejpheya.com/running_shoes-63-keywords.html> &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12521;&#12531;&#12491;&#12531;&#12464;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474; </a>holding company for the, which consists <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12496;&#12483;&#12464;</a>of the sportswear company, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#12488;&#12540;&#12488;</a>Adidas golf company (including, <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;&#25240;&#12426;&#12383;&#12383;&#12415;</a>Rockport, and of Bayern Munich. Besides <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>sports footwear, also produces other products <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;</a>such as bags, shirts, watches, eyewear, and- and <a href=http://www.vanssneakerjp.com>&#12496;&#12531;&#12474; &#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540; &#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>clothing-related goods. is the <a href=http://www.vanssneakerjp.com>VANS &#12473;&#12522;&#12483;&#12509;&#12531;</a>largest sportswear manufacturer <a href=http://www.longchamptop.com>&#12525;&#12531;&#12471;&#12515;&#12531;</a>in Germany and Europe <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_574-127-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 574</a>and the second biggest <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_996-120-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;996 </a>sportswear manufacturer <a href=http://www.newbalancejpheya.com/n_b_1400-121-keywords.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;1400 </a>in the world.

  <a href=http://www.adidajpsale.com>http://www.adidajpsale.com </a>
  <a href=http://www.newbalancejpheya.com>http://www.newbalancejpheya.com </a>
  <a href=http://www.longchamptop.com>http://www.longchamptop.com </a>
  <a href=http://www.vanssneakerjp.com>http://www.vanssneakerjp.com </a>
    newbalance [24/11/2013 - 05:27:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะที่มีธงอาเซียนให้ความรู้มากค่ะ
    กรกนก ชินวงษ์จุ้ย [18/07/2012 - 17:10:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    แล้วที่บ้าน ประดับธงอาเซียนได้หรือไม่ อย่างไร ครับ
  ถ้าไม่ได้ขออนุญาติจะผิดกฏหมายหรือป่าว?
    ศรันย์ภัทร [10/02/2012 - 20:51:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ทืพั่ทัท้เท
    ทิน [07/02/2012 - 18:00:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    คามรุเยอะม๊ากกกกก<3
  :)
    เตย [21/12/2011 - 22:39:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    กหกดกเเดก้กดดเรวยงีดพ้ายบรพ้8ด68445848/
    หรั่ง [17/12/2011 - 11:19:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ขอบคุณค่ะ เป็นความรู้ที่ดีมาก ๆ
    ฮาน่า [16/12/2011 - 15:20:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ความรุดีมาก
    น้ำผึ้ง [05/12/2011 - 12:45:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    เข้าไจ [22/09/2011 - 11:35:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    159951
    มมมมม [13/09/2011 - 14:54:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    ฯญ๊ํ๊ฏฑษ
    ู๕๖ธ฿๕ซ [09/08/2011 - 15:54:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ดีมาก
    สสกก [04/08/2011 - 10:23:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    258
    111 [28/07/2011 - 14:37:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ................
    ทราย [19/06/2011 - 19:58:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    สสสสสสส
    1 [06/06/2011 - 21:29:55]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « ธันวาคม 2559 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด