วิทยุชุมชน

)
 
รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย
วิทยุชุมชน
 
 
ที่

ความถี่

สถานี

ชื่อ สกุล

ที่อยู่

โทร

1. 87.50 MHz NENFMRADIO นายกริษณุ ทิศสกุล 139/85 ม.5 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 089-757-0702
2. 87.75 MHz PDGเรดิโอ นายคำปัน กาบเกี๋ยง 120 ม.8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย  080-670-2566
3 87.75 MHz อโยธยา นายศรีมา เป็กธนู 2 ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-594-1756ธุรกิจ
4. 88.00 MHz 88 radio น.ส.ทัญญพร ฐิติจำเริญพร 196 ม.6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 089-701-4751ธุรกิจ
5 88.00 MHz คนรักเมืองพาน นายกิตติพนธ์ ท้าวคำ 159 ม.15 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 087-303-8840ธุรกิจ
6 88.25 MHz นาคราชเรดิโอ นายสว่าง ศรีวิชัย 56/1 ม.3 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-595-2796ธุรกิจ
7 88.25 MHz วิทยุชุมชนปล้อง นางกัลยา ไชยคำ 79 ม.5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 081-289-5974ชุมชุน
8 88.50 MHz จวช.ความหวังเวียงป่าเป้า นายมนู ศิริกัน 276 ม.4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  081-951-2946ธุรกิจ
9 88.50 MHz วิทยุชุมชนทวินเรดิโอ นางเย็นฤดี เกตุเอี่ยม 26/13 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  084-985-3818ธุรกิจ
10 88.50 MHz ขนส่งแม่สาย พ.อ.เสกสรรค์ จันทร์ทับ 172 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 086-732-6142ธุรกิจ
11 89.25 MHz จวช.แม่สาย นายพินิจ นิมิตภาคภูมิ 142 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-732-917ธุรกิจ
12 89.25 MHz HOME เรดิโอ น.ส. เมธาวี ยี่ภิญโญ 295 ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 089-558-7799ธุรกิจ
13 90.00 MHz จวช.คนเวียงป่าเป้า น.ส. ก๋องคำ ทองคำ ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 053-782-181ธุรกิจ
14 90.00 MHz วิทยุชุมชนคลื่นเสียงเด็ก นางสาวอุมาพร เรืองจันทร์ 186 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 084-885-7517ชุมชุน
15 90.00 MHz เพื่อชีวิต นายสุพจน์ พันอ้น 625 ม.3 ถ.บ้านดอย ซอย 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 081-881-9365ชุมชุน
16  90.25 MHz กรีน เอฟ เอ็ม นางชไมกร คำดี 61 ม.2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 081-881-6850ธุรกิจ
17 91.25 MHz ชุมชนท่าสุด นางมาลี ศรีบุรี 43 ม.3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 089-955-8116ธุรกิจ
18 91.75 MHz เม็งกาโตเรดิโอ นายอเนก แก้วมาลา 169 ม.11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 087-303-1130ชุมชุน
19 92.00 MHz จวช.ชมรมศิลปินชาวเหนือ นายสมควร ราศี 100/3 ม.15 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 086-658-0857ธุรกิจ
20 92.00 MHz HOT STATION เรดิโอ นายจักรณรินทร์ ศรีสมุทร 174 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 082-613-3805ธุรกิจ
21 92.50 MHz โยนกนคร นางสมเพ็ชร ศรีมีงาม 7 ม.4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 087-179-1462ธุรกิจ
22 93.00 MHz FAT FM.93MHz นางกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ 693/173 ม.24 ต.ร อบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 089-632-5775ธุรกิจ
23 93.50 MHz ชายทุ่ง เรดิโอ นางรัตนา จี้อาทิต 210 ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-030-5139ธุรกิจ
24 93.75 MHz โอเค ลูกทุ่งเชียงราย นายรณกร เตชะน้อย 138 ม.2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 085-865-7787ธุรกิจ
25 94.00 MHz ฮักบ้านเกิด นางฐิติภา เยี่ยมศรี 222 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 081-111-9655ธุรกิจ
26 94.75 MHz จวช.แม่อิง นายวีระ เปล่งรัศมี 277 ม.1 ถนนพิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 087-179-1700ชุมชุน
27  95.00 MHz คนดอยลาน นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์ 86 ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 083-765-1959ธุรกิจ
28 96.00 MHz วิทยุชุมชนคนรักเชียงแสน นายจรัส สุปัญญา 54 ม.11 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 081-030-4834 ธุรกิจ
29 96.00 MHz เสียงสื่อสารประชาชน นายธนสิน คงยุทธ 28 ม.7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 081-706-8263 ธุรกิจ
30  96.50 MHz วิทยุบ่อน้ำพุเย็น อ.พาน นางอารยา ธรรมสาร 135 ม.2 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 084-810-5795 ธุรกิจ
31 96.75 MHz วีแบค นายศาสตรา อารินทร์ 159 ม.4 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 089-633-3949 ธุรกิจ
32 97.00 MHz จวช.ลุ่มน้ำคำ นายชินกร ก๊อใจ 199 ม.4 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 080-032-8801 ธุรกิจ
33 97.00 MHz วทท.นครเทิง นายเดชาวัติ บุญมีมาก 85 ม.41 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 087-940-9614 ธุรกิจ
34  97.75 MHz วิทยุชุมชนตะวันโค้งเรดิโอ นายจงรักษ์ สายสุทธิ์ 706-9/4 ถนนเจ้าชาย อ.เมือง จ.เชียงราย 082-610-3933 ธุรกิจ
35  97.75 MHz วิทยุเพื่อความรู้สู่ชุมชน นายเจริญฤทธิไชย ไชยรินทร์   169 ม.13 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 081-883-8098 ชุมชุน
36 98.25 MHz ร่วมด้วยช่วยกัน นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณพงษ์ 92/11 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 085-913-1449ธุรกิจ
37 98.50 MHz สหกรณ์การเกษตร นายอดุลย์ นามเผ้า 4 ม.1 ต.สันทราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 081-594-4900ธุรกิจ
38 99.00 MHz เชียงรายเรดิโอ นายพงศ์พันธ์ กุมหาชัย 83 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย  089-433-4914ธุรกิจ
39 99.25 MHz จวช.ป่ายาง น.ส. นฤชล ชุ่มเรือน 243 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  053-733-555ธุรกิจ
40 99.75 MHz เอ็กซ์ ที เรดิโอ นายอเนก ไชยมณี 100 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  086-730-3859ธุรกิจ
41 99.75 MHz ป่าแดดวิทยาคม นายเกียรติศักดิ์ อุดทา ร.ร.ป่าแดดวิทยาคม อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 089-951-8618ธุรกิจ
42  100.75 MHz เพื่อท้องถิ่น นายศิรวุฑติ นันทนพิบูล 479 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 089-370-7477ชุมชุน
43 101.00 MHz มหาชนคนฟ้าเดียวกัน นายธานิน สุขสิงค์
272 ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
089-262-8030ธุรกิจ
44 101.50 MHz วิทยุเพื่อชุมชนเชียงแสน นางประกายคุณ เทียมตา 57/1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 085-621-2664ชุมชุน
45  101.75 MHz วทท.คนพื้นเมือง นางศรีพลอย ชัยศิลป์ 447 ม.3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 053-660-891ธุรกิจ
46 102.00 MHz คนเมือง นายทินกร แกล้วกล้า 405/7 ม.1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 089-838-3353ธุรกิจ
47 102.25 MHz คลื่นสวยฟังสบาย นายปัญจรงค์ ฉัตรวิจิตร 105 ม.1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย  081-026-3523ธุรกิจ
48 102.75 MHz วิทยุศิษย์เก่ารร.พญาเม็งราย นางสุมาลี สมบัติใหม่ 159 ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 083-325-0293ธุรกิจ
49 103.50 MHz สายปัญญาสกายเวฟ นายเจม สายปัญญา 34 ม.12 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 089-513-0784ธุรกิจ
50 103.50 MHz โยนกนคร นายไพบูลย์ วงค์ใหญ่ 3 ม.2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-366-3304 ชุมชุน
51 103.50 MHz จวช.ต.ห้วยซ้อ นายพิชิต ไชยเขียว 34/6 ม.3 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 089-998-7934 ชุมชุน
52 103.75 MHz วิทยุชุมชนล้านนา นางเพลินพิศ แก้วพาคำ 30 ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 081-681-1275 ธุรกิจ
53 104.00 MHz คนรากหญ้าเพื่อประชาธิปไตย น.ส.จีรนันท์ จันทวงษ์ 226 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 084-807-1693 ธุรกิจ
54 104.00 MHz พรหมนคร นายอิสระ บุญอนันต์ 569 ม.6 ป่ายางชุม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 089-433-1569 ชุมชุน
55 104.25 MHz มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย CRU.Radio นางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี 80 ม. 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 089-634-1199 ชุมชุน
56 104.50 MHz วิทยุชุมชนคนป่าซาง นางเกศวรินทร์ ดอนอินผล 87 ม.3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 081-885-5219 ธุรกิจ
57 104.50 MHz ชุมชนเกาะทอง นายศุภชัย แซ่หลี 11/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 081-366-1783 ชุมชุน
58 104.75 MHz วิทยุชุมชนคนต้นน้ำ นายสุบิน แสงมณี 49 ม.6 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 085-711-0089 ธุรกิจ
59 104.75 MHz จวช.ต.บุญเรือง ต.ครึ่ง นายประเวศน์ ธิวัย 292 ม.10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 084-806-2550 ชุมชุน
60 105.00 MHz วิทยุชุมชนทวินเรดิโอ นายศรุต ปิติปาละ 406 ม.1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 087-994-7790 ธุรกิจ
61 105.50 MHz เวียงกาหลงเรดิโอ นายกองแก้ว ลาภใหญ่ 131 ม.10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 053-704-154 ธุรกิจ
62 105.75 MHz จวช.ลูกทุ่งธานี (ยูเนี่ยนเรดิโอ) นายสมจิตต์ ยาวิเลิศ 43/1 ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 083-203-4442 ธุรกิจ
63 106.00 MHz วทท.คนแม่สาย นายเศรษฐ์ อินต๊ะแก้ว 374 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 086-920-3777 ธุรกิจ
64 106.25 MHz วิทยุชุมชนสัมพันธ์ อ.เชียงแสน นายวสันต์ เทียมตา 57/1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวนคนอ่าน 1217 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com