:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

วันที่ 12 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 576 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว
 
          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด ดังนี้
          ๑. เครื่องโทรสาร จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
          ๒. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
          ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ในวงเงินราคากลางตามที่คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร และครุภัณฑ์สำนักงานราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔ กำหนดวงเงิน ๒๓๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          ๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคาได้โดยตรงที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีย่นส่งทางปรษณีย์ให้ถือวันและเวลาที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง
          กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๖๑-๔๘๑๒ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.mukdahanlocal.go.th
 
รายละเอียดงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
 พัสดุรายการที่ ๑ เครื่องโทรสาร
          ๑.๑ แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง
          รายละเอียดคุณลักษณะ
          - หมายถึงเครื่อง FACSIMILE หรือ โทรภาพ
          - แบบใช้กระดาษธรรมดา
          - เป็นระบบ Laser, Ink Jet/Bubble Jet หรือ File
               - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาทีต่อแผ่น
                - ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
พัสดุรายการที่ ๒ เครื่องถ่ายเอกสาร
          ๒.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
          รายละเอียดคุณลักษณะ
          - ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที
          - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้
พัสดุรายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
           ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง
          รายละเอียดคุณลักษณะ
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
          - มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB หรือมี Solid Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
          - มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
          - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
 
ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 577 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    [url=http://copegus.top/]copegus[/url] [url=http://lisinopril.stream/]lisinopril 20 mg tablet[/url] [url=http://buybuspar.pro/]buspar[/url]
    asen5pr6wd [05/08/2016 - 13:01:39]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
       
     
  >>>> FM 99.25 MHz
  สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  Number of Today 10 คน
  Number of Yesterday 39 คน
  Number of Lastmonth 507 คน
  Total 29,177 คน