จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26/07/2560)
จ.นครพนม เปิดเวทีชี้แจง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน (26/07/2560)
จังหวัดนครพนม ประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่าย "บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 2560" (25/07/2560 13:25:50)
รพ.สต.ท่าลาด จ.นครพนม ต่อยอดนวัฒกรรมสร้างเครื่องอูด(รม)ควันต้านยุง ประสิทธิภาพสูงเท่าเครื่องราคา 30,000 ด้วยงบ 1,000 บาท (25/07/2560)
จ.นครพนม ปล่อยพันธุ์ปลา 570,119 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (25/07/2560)
นักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ประกอบพิธีปลงผมบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (23/07/2560)
สกู๊ป พ่อสร้างลูกเรียนรู้พร้อมขยายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (22/07/2560)
นครพนมเปิดมหกรรมการค้าชายแดน ของดี 4 ประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2017 (21/07/2560)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร แก่นักเรียนจังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (21/07/2560)
“สสจ.นครพนม” ประกาศ 97 รพ.สต. ผ่านประเมินฯ ติดดาว "5 ดาว 5 ดี" (21/07/2560 15:43:15)
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าทำงานของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายรวม 1,050 บาท หากมี เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ แจ้งสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 (21/07/2560 15:29:47)
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี” (21/07/2560 15:22:16)
ธปท. จะออกใช้ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/07/2560 15:11:09)
กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ประชาชนและผู้ใช้สังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์หรือส่งต่อทุกครั้ง (21/07/2560 15:00:58)
มณฑลทหารบกที่ 210 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ สถานีสารวัตรทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง (21/07/2560 14:56:41)
อ่านทั้งหมด     

สำนักงาน ปภ.นครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยบ่อ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/07/2560 11:28:38)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (20/07/2560 15:50:05)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างอาคารอำนวยการวัดโฆสมัคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2560 13:57:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/07/2560 13:55:23)
เทศบาลตำบลนาหนาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนาดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/07/2560 13:36:27)
เทศบาลตำบลนาหนาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนกอง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/07/2560 13:18:55)
เทศบาลตำบลนาหนาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านขอนกองใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/07/2560 11:49:43)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้ออุปกรณ์ย้ายศูนย์และซ่อมแซมอุปกรณ์ประจำศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของ ภ.จว.นครพนม (07/07/2560 09:29:00)
อบต.คำเตย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมนหมู่ที่ ๘ (แบบเลขที่๐๒/๒๕๕๙) อบต.คำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (06/07/2560 16:42:19)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานลานทางเชื่อม ปรับปรุงถนนชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๖๕๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2560 10:12:10)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (23/06/2560 15:11:32)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (21/06/2560 13:52:03)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด (21/06/2560 13:50:08)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/06/2560 15:33:54)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองขี้วัว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/06/2560 15:16:30)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน