รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม สร้างความร่วมมือประชารัฐ ลงนาม MOU ขยายผลต้นแบบเมืองอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ (24/11/2560)
จังหวัดนครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอำเภอท่าอุเทน (23/11/2560)
เริ่มแล้วงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุก ที่นครพนม (23/11/2560)
สสจ.นครพนม เสริมศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.2560 (22/11/2560)
สสจ.นครพนม จับมือโรงพยาบาล เสริมความรู้โปรแกรม Dashboard เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย (22/11/2560)
เกษตรกรริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม หันปลูกพืชใช้น้ำน้อย สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ตามแนวพอเพียง (21/11/2560)
รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่ 4.6 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 920 ล้าน ที่จังหวัดนครพนม (21/11/2560)
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาไฟฟ้ากำลัง และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาธุรกิจค้าปลีก (21/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (21/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (21/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (21/11/2560)
กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีรัฐบาลไทยเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ พร้อมดูแลผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน (21/11/2560)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินโครงการ "นครพนม นครแห่งความสุข...สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เพ่ื่อคนทุกวัย" 24 พฤศจิกายน 2560 (20/11/2560)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนพนม กำหนดจัดงานแสดงผลการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และวันอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ 24 พฤศจิกายน นี้ (20/11/2560)
จังหวัดนครพนม เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (20/11/2560)
อ่านทั้งหมด     

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2560 11:41:07)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ(ทดแทน)ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง (24/08/2560 14:36:12)
เทศบาลตำบลปลาปาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๒-๐๐๐๓ ถนนแสนสุริวงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2560 14:01:33)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 13:32:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 09:38:16)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม คสล ๒ ชั้น และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 16:03:08)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 15:17:18)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชื่อมโยง พระธาตุประจำวันเกิด ๗ พระธาตุจังหวัดนครพนม กิจกรรมการฝึกอบรมปรับปรุง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (22/08/2560 14:56:36)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับพัฒนาของฝากของที่ระลึกของชนเผ่า ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน (22/08/2560 14:29:37)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 13:35:56)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 10:54:14)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18/08/2560 16:49:50)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ (11/08/2560 15:04:25)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารบ้านพักรองสารวัตร และเรือนแถวชั้นประทวน-พลตำรวจ(๑๐ คูหา)ของสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม รวม ๓ หลัง (10/08/2560 14:27:57)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)

จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน