> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี)จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดใหม่นาบุญ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ

วันที่ 14 มี.ค. 2555 )

จังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการจากส่วนราชการทุกส่วนราชการ และได้รับคำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งวันนี้ ( 14 มี.ค. 55 ) นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าเพื่อถวายวัดใหม่นาบุญ นำประชาชนกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน 3 รายๆละ 2,000 บาท

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันตรวจสอบข้อมูลในครอบครัวและหมู่บ้าน ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด และแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้ผลิตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เรื่องปัญหาภัยแล้ง ขอให้แต่ละครัวเรือนวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยร่วมมือกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้หยุดการเผาตอซังข้าวเพราะจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนเนื่องจากควันไฟบดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะและทำให้หน้าดินสูญเสียแร่ธาตุ

ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจากส่วนราชการต่างๆจำนวนมาก โดยมีหน่วยราชการมาให้บริการเช่นอบรมทำใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยายานยนต์ บริการทางสาธารณสุข ตรวจวัดสายตา บริการทางด้านวิชาการการเกษตร รับต้นกล้าไม้ จัดหางาน และอื่นๆอีกมากมาย
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน