> Share
สวท.ตราด - จัดประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการยื่นคำร้องพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด

วันที่ 15 ก.ย. 2555 )

  • ที่ห้องประชุมเลียดประถม ชั้น 6 อาคารเอส เอ็มดี มอเตอร์ จำกัด ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด นายสุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภา จ.ตราด เป็นประธานจัดประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการยื่นคำร้องพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด โดยมีคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลประเทศไทย วุฒิสภา นำโดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตาม พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้ไร้สถานะจำนวนกว่า 100 คน ร่วมในการประชุม
  • นายสุพจน์ เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภา จ.ตราด กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากทราบว่ายังมีบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดอีกจำนวนมากกว่า 7 พันคน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการยืนคำร้องพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2555 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลผู้ไร้สถานะในจังหวัดตราด กลุ่มรหัส 63 คือ ผู้ที่อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 64 คือ กลุ่มผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา  ในการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานการยื่นคำร้องพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จ.ตราด ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่ได้รับการสำรวจไว้แล้วว่าเป็นคนสัญชาติไทย รวมทั้งผู้ที่ถูกบันทึกผิดหลงในกลุ่มทะเบียนที่ไม่ได้ระบุการเป็นผู้มีเชื้อชาติไทย กลุ่มที่ตกสำรวจของเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่มีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามมาตรา 4 นิยาม "คนไทยพลัดถิ่น” ของ พรบ.สัญชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 
  • เบื้องต้น ภายหลังจากร่วมประชุมชี้ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว นางเตือนใจ ดีเทศน์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตาม พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ได้ดำเนินการร่างหนังสือส่งไปยัง นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยด่วน เพื่อนำกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมาปฏิบัติ และทบทวนส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ได้รับสิทธิโดยเร็วต่อไป...

 

 

จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%